Výzkum a Vývoj

vývoj PVD a PACVD technologií

 • laboratorní depoziční zařízení
 • přenos technologií do průmyslových zařízení

vývoj zdrojů částic

 • magnetrony
 • obloukové zdroje
 • iontové zdroje

modelování metodou konečných prvků

 • elektrické a magnetické pole
 • tepelné úlohy
 • mechanické namáhání
 • kombinované úlohy

analýzy tenkých vrstev

 • základní parametry (tloušťka, adheze)
 • tribologické vlastnosti (drsnost, koeficient tření, otěr)
 • mikrotvrdost a modul pružnosti
 • elektronová mikroskopie a mikrosonda
 • speciální měření (koroze, elektrické nebo optické vlastnosti apod.)

diagnostika plazmatu

 • sondová
 • hmotnostní
 • optická emisní spektroskopie

projekty a spolupráce s vědeckými pracovišti

Switch to English